Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TUCHOWIE
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

PODSTAWA PRAWNA:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  do  publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz.U. z 2019 poz.1737 z późniejszymi zmianami ))

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016. Prawo oświatowe. 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm. i Dz. U. z 2022 r. poz. 421)

4.   Zarządzenie Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024

5. Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 22 marca 2022 r. 
 

 • §1

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyto bez bliższego określenia słów:

1. „Liceum” – oznacza to: Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie.

2. „Kandydat” – należy rozumieć: uczeń gimnazjum, który ubiega się o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie.

3. „Dyrektor Szkoły” – oznacza: dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie.

4. „Przewodniczący Komisji” – należy rozumieć: przewodniczący szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie.

5. „Komisja” – należy rozumieć: Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie.

 • §2

1. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną powołuje szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną. Wyznacza jej przewodniczącego lub sam jest jej przewodniczącym, określa jej zadania i sposób dokumentowania pracy.

2. Komisja wybierana jest spośród nauczycieli Liceum. W jej skład wchodzi 4 – 6 osób.

3. Termin składania przez kandydatów wniosków i dokumentów określonych w statucie szkoły: 
od 15 maja do 19 czerwca 2023 r do godz. 15.00

4. Do podania o przyjęcie do szkoły należy dołączyć :
a) w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
b) dwa zdjęcia
c) zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty.

5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje – od 23 czerwca do 10 lipca 2022 r do godz. 15.00.

6. Podania do szkoły należy składać drogą elektroniczną korzystając  z aplikacji znajdującej się na stronie internetowej: www.malopolska.edu.com.pl

7. Wszelkich informacji na temat naboru można uzyskać w sekretariacie szkoły.

 • §3

1. W roku szkolnym 2022/2023 Liceum ogłasza nabór do następujących klas pierwszych :

 • PROFIL PSYCHOLOGICZNY – z rozszerzonym programem nauczania : języka polskiego, biologii i języka angielskiego
 • PROFIL HUMANISTYCZNY– z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, historii, języka angielskiego
 • PROFIL EUROPEJSKI – z rozszerzonym programem nauczania: wiedzy o społeczeństwie, geografii, języka angielskiego.
 • PROFIL MEDYCZNY – z rozszerzonym programem nauczania: biologii, chemii, języka angielskiego.
 • PROFIL BIZNESOWY – z rozszerzonym programem nauczania: geografii,  matematyki, i języka angielskiego.
 • PROFIL POLITECHNICZNY – z rozszerzonym programem nauczania: matematyki, fizyki i języka angielskiego.
 • PROFIL INFORMATYCZNY – z rozszerzonym programem nauczania: matematyki,  informatyki i języka angielskiego.

2. Uczeń w podaniu wskazuje, kolejno interesujące go oddziały.

3. Uczeń ma możliwość wyboru następujących języków : angielskiego, francuskiego, niemieckiego.

 • §4

1. O przyjęciu do klasy pierwszej Liceum decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:
a) wynik egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
b) oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i jednych  zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w zależności od wybranego profilu.
c) szczególne osiągnięcia uczniów w trakcie nauki w szkole podstawowej wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

2. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z:

a. języka polskiego,
b. matematyki,
– mnoży się przez 0,35.
c. języka obcego nowożytnego
– mnoży się przez 0,3.

3. Punkty za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych przyznawane będą według poniższych zasad:

celujący – 18 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
dobry – 14 punktów
dostateczny – 8 punktów
dopuszczający – 2 punkty

4. Za osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może uzyskać 18 punktów przy czym :

A.  za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt,
B. za:
a. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
b. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
– tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
– tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
– tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
c. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
– dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
d. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim:
– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
– dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
– dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
– tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
– tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
– tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
– uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

6. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,  przyznaje się 3 punkty.

7. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej klasy Liceum niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły.

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty,  przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej , przy czym za uzyskanie z:

a. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

– celującym – przyznaje się po 20 punktów,
– bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
– dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
– dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
– dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

b. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

– celującym – przyznaje się po 20 punktów,
–  bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
– dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
– dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
– dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

    oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

c. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
– celującym – przyznaje się po 20 punktów,
– bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
– dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
– dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
– dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

    oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

d. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

– celującym – przyznaje się 20 punktów,
– bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
– dobrym – przyznaje się 13 punktów,
– dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
– dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty lub danej części egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty lub dana część egzaminu ósmoklasisty, których dotyczy zwolnienie.

10. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

– celującym – przyznaje się 20 punktów;
– bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
– dobrym – przyznaje się 13 punktów;
– dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
– dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

11. Wykaz przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, branych pod uwagę do ustalenia łącznej liczby punktów:

 •  PROFIL PSYCHOLOGICZNY – język polski, matematyka, język obcy (ocena wyższa), biologia.
 •  PROFIL HUMANISTYCZNY – język polski, matematyka, język obcy (ocena wyższa), historia.
 •  PROFIL EUROPEJSKI – język polski, matematyka, język obcy (ocena wyższa), wiedza o społeczeństwie.
 •  PROFIL MEDYCZNY – język polski, matematyka, język obcy (ocena wyższa),chemia.
 •  PROFIL BIZNESOWY – język polski, matematyka, język obcy (ocena wyższa), geografia.
 •  PROFIL POLITECHNICZNY – język polski, matematyka, język obcy (ocena wyższa), fizyka
 •  PROFIL INFORMATYCZNY – język polski, matematyka, język obcy (ocena wyższa), informatyka
 • §5

1. Kandydaci będą przyjmowani do poszczególnych oddziałów według kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów.

2. Ustala się limit w klasach na 32 osób. Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;
b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;
c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

3. Kandydat, który uzyskał liczbę punktów, która nie kwalifikuje go do wybranej przez siebie klasy, ale kwalifikuje się do innej klasy, może być za jego zgodą tam przyjęty.

4. Bez postępowania rekrutacyjnego przyjmowani są kandydaci, którzy są laureatami wojewódzkich i ponadwojewódzkich konkursów przedmiotowych wymienionych w § 8, ust. 1 Decyzji Małopolskiego KO w Krakowie.

5. Ogłaszanie wyników rekrutacji :

a) ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej – 19 lipca 2023 r. do godz. 12:00
b) kandydaci umieszczeni na listach kandydatów przyjętych do szkoły, od 19 lipca 2022 do 26 lipca 2023 do godz. 15:00 zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia nauki  w Liceum przez doniesienie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz karty informacyjnej,
c) ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w Liceum – 27 lipca 2023 r. do godz. 12.00,

6. kandydaci nie przyjęci do innych szkół mogą złożyć swoje dokumenty do Liceum. Przyjmowani będą na zasadach określonych w regulaminie, w miarę wolnych miejsc w poszczególnych klasach

7. Od 28 lipca do 22 sierpnia 2022 będzie trwała rekrutacja uzupełniająca

 • §6

Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna w szczególności:

1. ustala liczbę punktów otrzymanych przez poszczególnych kandydatów według zasad określonych w regulaminie

2. ustala listę kandydatów zwolnionych z postępowania kwalifikacyjnego na podstawie preferencji, o których mowa w §5 punkt


Skip to content