Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dostępność

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej: http://www.lo-tuchow.pl/  zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia           w sprawie dostępności zgodnie  z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102  w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 146525414

E-mail: lo_tuchow@poczta.onet.pl

Adres korespondencyjny: ul. Jana Pawła II 10, 33-170 Tuchów

Data publikacji strony internetowej: sierpień 2001 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa placówki jest w dużej mierze zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848). Szkoła dokłada starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. Strona posiada:

 • podwyższony kontrast;
 • możliwość powiększenia liter;
 • podświetlone linki;
 • mapę strony;
 • skalę szarości;
 • wysoki kontrast.;
 • zmiana rozmiarów tekstu;
 • zmiana rozmiarów odstępów;
 • duży kursor;
 • przewodnik do czytania;
 • przyjazne dla dysleksji;
 • podpowiedzi;
 • wysokość linii.

Udogodnienia:

 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 30.12.2020 r.

W Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Pan Zbigniew Budzik. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 146525414, adres e-mail: lo_tuchow@poczta.onet.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich:www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia (jedno główne i jedno od strony boisk sportowych). Są ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. 
 2. Istnieje miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 3. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 5. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Skip to content