Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Grant 1

W związku z realizacją Grantu 1 w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Starostwo Powiatowe w Tarnowie informuje o zasadach realizacji.

Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach  (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i szkół policealnych) poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki zdalnej, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19.

Niezbędne urządzenia cyfrowe i narzędzia zostały zakupione  w celu umożliwienia lub ułatwienia nauki zdalnej, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, w tym sprzęt TIK.

Skip to content