MG

MG

wtorek, 20 październik 2020 00:00

Podsumowanie projektu "Bądź Eko II"

Podsumowanie projektu „ Bądź EKO” w LO w Tuchowie

             We wrześniu i w pierwszym tygodniu października realizowany był w naszej szkole projekt „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych II”, który obejmował różne działania. 

  1. Zajęcia ekologiczne. Dziesięcioosobowa grupa młodzieży z klasy 2e:  Wiktoria Adamczyk, Olga Gut, Julia Łądkiewicz, Wiktoria Łątka, Daria Mikrut, Julia Murczek, Barbara Pikusa, Milena Strojny,  Gabriela Świderska i Kamila Tabiś brała udział w prowadzonych przez Teresę Podrazę zajęciach ekologicznych o tematyce recyklingu, ochrony wód, powietrza, gleb, poznania obszarów Natura 2000, znajomości organizmów chronionych. Każda uczestniczka zajęć otrzymała pendrive oraz książkę: „Krótkie wykłady Ekologia”, której lektura na pewno wzbogaci wiedzę uczestniczek zajęć i pozwoli  na usystematyzowanie i zrozumienie istotnych zagadnień dotyczących stanu środowiska.  Dodatkowo w ramach uzupełnienia zajęć odbył się wyjazd do Farmy Fotowoltaicznej i na ścieżkę Przyrodniczo - Leśną w Wierzchosławicach.  

  2. Akcja „Sprzątanie Świata” – porządkowanie miejsc w pobliżu szkoły. Wykorzystując słoneczną pogodę w pierwszych 2 tygodniach września zorganizowano kilka akcji  porządkowych z udziałem młodzieży z klas: 1c, 2b, 2c. 

  3.  Doposażenie Kącików Ekologicznych poprzez posadzenie zakupionych w ramach projektu roślin ozdobnych, przesadzanie hodowanych już roślin do nowych donic oraz założenie kompostownika na terenie szkoły. Tych działań wraz z nauczycielem biologii podjęli się wybrani uczniowie z klasy 2b oraz 2e.

  4. W dniu 24 września odbyły się warsztaty „Ochrona owadów zapylających” dotyczące charakterystyki  i roli pszczół samotnic w zapewnieniu różnorodności biologicznej. W czasie warsztatów  przygotowano także budki lęgowe dla pszczół, ptaków i jeży, gatunków zagrożonych ze względu na zły stan środowiska a bardzo ważnych dla zachowania równowagi ekologicznej. Warsztaty prowadził przedstawiciel Zespołu Parków Krajobrazowych WM pan Tomasz Gawlik.

  5. Na samym początku września ogłoszono 4 konkursy, w których wzięło udział kilkudziesięciu uczniów rywalizując w różnych konkurencjach.  

Konkurs Gra planszowa Wielkoformatowa wymagał od uczniów nie tylko skutecznych rzutów kostką, ale również połączony był z koniecznością odpowiedzi na pytania dotyczące segregacji odpadów i znajomości organizmów chronionych. Nie każdy uczestnik posiadał identyczną wiedzę dotyczącą znajomości aktualnych technik segregacji odpadów, np. jak funkcjonuje PSZOK i gdzie się taki punkt znajduje (dla mniej zorientowanych to Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych). Dlatego też rywalizacja w tej grze była do ostatniego rzutu kostką i do ostatniej odpowiedzi na wskazane pytanie. W konkursie Gra  Wielkoformatowa najlepsi byli: Jakub Mikrut – I miejsce, Karol Jantoń – II miejsce, Jakub Starzyk – III miejsce oraz wyróżnieni zostali: Emilia Słowik, Alexandru Marcu i Weronika Wójcik. 

  1. Drugi konkurs to Quiz przyrodniczo ekologiczny szczególnie nastawiony na znajomość organizmów występujących w naszych środowiskach, ich zwyczajów i trybu życia oraz wiedzy na temat gatunków chronionych. Tutaj najlepsze wyniki osiągnęli: Martyna Sobczyk – I miejsce, Jakub Mikrut – II miejsce, Justyna Rąpała – III miejsce oraz wyróżnienia i nagrody dodatkowe:  Natalia Gogola, Patrycja Szymańska, Tomasz Grzebień, Gabriela Stańczyk i Oliwia Kras.

  2. Formą plastyczną był Konkurs „Konsumuję. Segreguję”, polegający na wykonaniu plakatu dotyczącego propagowania nowoczesnych sposobów segregacji. Przez 2 tygodnie na korytarzu szkolnym zorganizowana była wystawa prac konkursowych opatrzonych numerami. Uczniowie przygotowali plakaty wykorzystując różne techniki i sposoby przekazu, tak aby ująć najważniejsze założenia konkursu. Prace skrupulatnie oceniło trzyosobowe Jury nauczycieli  oraz  150 uczniów, którzy oddali swój głos do skrzynki. Głosy te przeliczył przewodniczący szkoły – Hubert Świderski i zgodnie z regulaminem konkursu wyłoniono najlepszych. W tym konkursie  zwyciężyła Klaudia Kipiel, która w swojej pracy posłużyła się motywami analogicznymi do gangu Biedronkowych  Świeżaków.  Nagrody również otrzymali: Małgorzata Grzenia – II miejsce, Kamil Kiełbasa – III miejsce a dodatkowe wyróżnienia:  Natalia Korpała,  Zuzanna Niemiec, Julia Kotowicz, Martyna Sobczyk, Dominika Noga i Daria Nowak.

  3. W Konkursie „ Recykling I Like it” należało przygotować rzecz użytkową z wykorzystaniem surowców wtórnych i różnych resztek materiałów. I tak między innymi  powstał piękny kolorowy kapelusz z folii, wstążek i tektury, plecak szkolny, torebka z gazet i sklejonych nakrętek tworzących rączki, kartki świąteczne z różnokolorowych papierów, kolorowe ozdoby choinkowe, piękne drzewo z kawałków drutu czy zabawka – rakieta z butelek pet, papieru i bibuły. Tu również w ocenie brało udział trzyosobowe jury nauczycieli oraz podliczono głosy oddane przez poszczególnych. W tym konkursie najlepsi byli: Aleksandra Gawryał – I miejsce, Elwira Koszyk – II miejsce, Martyna Sobczyk – III miejsce, zaś wyróżnienia otrzymały Julia Kuta i Daria Mikrut.

                        Na uroczystym spotkaniu nauczycieli i przedstawicieli uczniów z okazji święta KEN zostały rozdane dyplomy i nagrody osobom wyróżnionym w poszczególnych konkursach, które zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie. W ten sposób podsumowano kolejną edycję projektu „Bądź EKO” prowadzoną w naszej szkole przez Teresę Podrazę. Do  tych działań ekologicznych bezpośrednio zaangażowanych było ponad 120 uczniów, co na pewno przyczyniło się do propagowania i pogłębiania wiedzy dotyczącej stanu środowiska przyrodniczego oraz znajomości form i możliwości jego ochrony.                                                                                                                                   Teresa Podraza

 
piątek, 13 listopad 2020 19:41

Pierwszy seans Cinema Copernicus

Dzisiaj proponujemy pierwszy film w naszym kinie Cinema Copernicus dostępny pod linkiem https://youtu.be/_LmAcfO9lyg

Włączmy więc właściwą melodię i w drogę! :D

czwartek, 12 listopad 2020 00:00

Cinema Copernicus

cinema1

poniedziałek, 09 listopad 2020 00:00

Konkurs artystyczny

konkurss

wtorek, 10 listopad 2020 20:23

Święto Niepodległości

Jutro przypada 102.rocznica Odzyskania przez Polskę niepodległości. Niestety w tym roku ze względu na pandemię koronawirusa i nauczanie zdalne nie możemy uczcić tego wspaniałego dnia wszyscy razem na szkolnej akademii, śpiewając pieśni patriotyczne. Powspominajmy zatem jak przebiegła nasza patriotyczna uroczystość w ubiegłym roku szkolnym i obejrzyjmy po raz kolejny zdjęcia.

 

poniedziałek, 26 październik 2020 14:41

Po raz kolejny nauczanie zdalne


Zarządzenie nr 3 / 2020/2021
Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie,
z dnia 24 października 2020 roku, w sprawę organizacji pracy Liceum Ogólnokształcącego, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół spowodowanym wirusem COVID – 19.

1. W oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 23 października 2020 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, od 26 października 2020 r. zajęcia lekcyjne w LO w Tuchowie realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. Zajęcia realizowane w ramach kształcenia zdalnego odbywać się będą w czasie rzeczywistym wg planu lekcji obowiązującego od 26 października 2020.
3. Kształcenie zdalne prowadzone będzie w oparciu o procedur pracy szkoły w formie zdalnej.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik nr 1
Procedura pracy szkoły w formie nauki zdalnej
1. Formy komunikacji w nauczaniu zdalnym
1) Platforma do zdalnego nauczania Microsoft OneNote Office 365.
2) Dziennik elektroniczny UONET+
3) Pomocniczo inne formy komunikacji ustalone z nauczycielami.
2. Zasady uczestnictwa i organizacja pracy zdalnej
1) Uczeń zobowiązany jest do regularnego zapoznawania się ze wszystkimi materiałami nadsyłanymi przez nauczycieli oraz terminowego, samodzielnego wykonywania i odsyłania zadań.
2) Wszystkie materiały udostępnione przez nauczycieli mogą służyć wyłącznie nauczaniu zdalnemu. Bez zgody nauczyciela nie mogą być rozpowszechniane.
3) W przypadku braku możliwości wykonania lub przesłania zadania w terminie uczeń informuje o tym fakcie nauczyciela i ustala z nauczycielem nowy termin wykonania zadania. Brak wyjaśnienia lub opóźnienie skutkuje oceną niedostateczną.
4) Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w lekcjach video z włączoną kamerą, co jest podstawą odnotowania w dzienniku realnej obecności podczas lekcji.
5) Podczas sprawdzianów pisemnych i odpowiedzi ustnej nauczyciel ma prawo żądać włączenia kamery i dźwięku.
6) Uczeń mający trudności z uczestniczeniem w nauczaniu zdalnym z powodów technicznych ma obowiązek zgłoszenia tego wychowawcy w celu jak najlepszego rozwiązania problemu.
7) Nauczyciel jest dostępny dla ucznia w godzinach przeznaczonych na dany przedmiot wg planu lekcji danego oddziału. Dodatkowe konsultacje on-line dla uczniów i rodziców odbywać się będą wg udostępnionego harmonogramu lub indywidualnie ustalone z nauczycielem.
8) Nauczyciele realizują wyznaczony wymiar godzin poszczególnych zajęć, różnicują formy ich realizacji oraz czas kontaktu z uczniami, dbając o higienę pracy ucznia oraz własną. Zapisy realizacji programów nauczania i aktywność na platformie (inne zapisy w szczególnych przypadkach) stają się świadectwem realizacji kształcenia.
9) Nauczyciele mają możliwość przesunięcia treści i modyfikacji realizacji czasowej pewnych zagadnień kształcenia, których z uwagi np. na wymagania sprzętowe czy wymagane specjalistyczne oprogramowanie lub inne środki dydaktyczne, nie można realizować w ramach kształcenia online. Treści te mogą być realizowane później.
10) Nauczyciel ma obowiązek racjonalnej i zgodnej z harmonogramem realizacji zaplanowanego materiału.
3. Monitorowanie osiągnięć i ocenianie
1) Nauczyciele regularnie monitorują postępy uczniów przez wybrane metody (np. zadania przesyłane i omawiane przez platformę, uczestniczenie w konsultacjach/lekcjach online lub umówionych telekonferencjach, sprawdziany wiedzy na określonych w klasie warunkach). O uzyskanych ocenach lub zaliczeniach realizowanego materiału informowany jest uczeń / rodzic przez e-dziennik.
2) Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności w czasie nauki zdalnej ujęte są w aneksach do przedmiotowych systemów oceniania.
3) Nauczyciele uczący w danej klasie przesyłają swoje uwagi odnośnie postępów uczniów w nauce do wychowawcy klasowego, kiedy widzą potrzebę udzielenia uczniowi wsparcia przez rodziców, pedagoga szkolnego.
4) W czasie nauki zdalnej obowiązują zasady WSO zawarte w Statucie. Powyższe zasady stanowią tylko ich uzupełnienie i mają charakter czasowy.

środa, 07 październik 2020 11:21

Konkursy ekologiczne - "Bądź EKO"

W dniu 5.10. 2020 rozstrzygnięte zostały 2 konkursy w ramach projektu „Bądź EKO”: konkurs plakatowy: "Konsumuję, segreguję” i konkurs: „Recykling”

Link do zdjęć: http://www.lo-tuchow.pl/index.php/galeria/category/613-konkursy-ekologiczne

piątek, 02 październik 2020 00:00

Gra wielkoformatowa ekologiczna

W ramach prowadzonego w naszym liceum projektu "Bądź EKO" w dniach 30.09 i 1.10.2020 przeprowadzona została gra wielkoformatowa ekologiczna. Koordynatorką projektu jest p. mgr Teresa Podraza.

Link do zdjęć: http://www.lo-tuchow.pl/index.php/galeria/category/612-wielkoformatowa-gra-ekologiczna

wtorek, 15 wrzesień 2020 21:09

Realizacja projektu "Współczesn@ szkoła II"

Dnia 15 września br. rozpoczyna się rekrutacja do projektu  "Współczesn@ szkoła – zajęcia online II edycja". Rekrutacja potrwa do 24 września br.

W ramach projektu zostanie utworzona jedna grupa 15 osobowa, która będzie uczestniczyć w zajęciach on-line z obszaru biologia. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminami oraz do udziału w projekcie.

Dokładne informacje  projekcie zostały opublikowane w dziale Projekty edukacyjne 2020/2021.

poniedziałek, 28 wrzesień 2020 11:35

Nowości w kąciku ekologicznym

 W ramach projektu "Bądź EKO" szkoła pozyskała nowe rośliny i donice do sali biologicznej i kącika ekologicznego. 
Zobzcz zdjęcia: http://www.lo-tuchow.pl/index.php/galeria/category/607-akcja-doposazenia-kacikow-ekologicznych
Strona 1 z 62