Po raz kolejny nauczanie zdalne


Zarządzenie nr 3 / 2020/2021
Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie,
z dnia 24 października 2020 roku, w sprawę organizacji pracy Liceum Ogólnokształcącego, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół spowodowanym wirusem COVID – 19.

1. W oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 23 października 2020 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, od 26 października 2020 r. zajęcia lekcyjne w LO w Tuchowie realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. Zajęcia realizowane w ramach kształcenia zdalnego odbywać się będą w czasie rzeczywistym wg planu lekcji obowiązującego od 26 października 2020.
3. Kształcenie zdalne prowadzone będzie w oparciu o procedur pracy szkoły w formie zdalnej.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik nr 1
Procedura pracy szkoły w formie nauki zdalnej
1. Formy komunikacji w nauczaniu zdalnym
1) Platforma do zdalnego nauczania Microsoft OneNote Office 365.
2) Dziennik elektroniczny UONET+
3) Pomocniczo inne formy komunikacji ustalone z nauczycielami.
2. Zasady uczestnictwa i organizacja pracy zdalnej
1) Uczeń zobowiązany jest do regularnego zapoznawania się ze wszystkimi materiałami nadsyłanymi przez nauczycieli oraz terminowego, samodzielnego wykonywania i odsyłania zadań.
2) Wszystkie materiały udostępnione przez nauczycieli mogą służyć wyłącznie nauczaniu zdalnemu. Bez zgody nauczyciela nie mogą być rozpowszechniane.
3) W przypadku braku możliwości wykonania lub przesłania zadania w terminie uczeń informuje o tym fakcie nauczyciela i ustala z nauczycielem nowy termin wykonania zadania. Brak wyjaśnienia lub opóźnienie skutkuje oceną niedostateczną.
4) Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w lekcjach video z włączoną kamerą, co jest podstawą odnotowania w dzienniku realnej obecności podczas lekcji.
5) Podczas sprawdzianów pisemnych i odpowiedzi ustnej nauczyciel ma prawo żądać włączenia kamery i dźwięku.
6) Uczeń mający trudności z uczestniczeniem w nauczaniu zdalnym z powodów technicznych ma obowiązek zgłoszenia tego wychowawcy w celu jak najlepszego rozwiązania problemu.
7) Nauczyciel jest dostępny dla ucznia w godzinach przeznaczonych na dany przedmiot wg planu lekcji danego oddziału. Dodatkowe konsultacje on-line dla uczniów i rodziców odbywać się będą wg udostępnionego harmonogramu lub indywidualnie ustalone z nauczycielem.
8) Nauczyciele realizują wyznaczony wymiar godzin poszczególnych zajęć, różnicują formy ich realizacji oraz czas kontaktu z uczniami, dbając o higienę pracy ucznia oraz własną. Zapisy realizacji programów nauczania i aktywność na platformie (inne zapisy w szczególnych przypadkach) stają się świadectwem realizacji kształcenia.
9) Nauczyciele mają możliwość przesunięcia treści i modyfikacji realizacji czasowej pewnych zagadnień kształcenia, których z uwagi np. na wymagania sprzętowe czy wymagane specjalistyczne oprogramowanie lub inne środki dydaktyczne, nie można realizować w ramach kształcenia online. Treści te mogą być realizowane później.
10) Nauczyciel ma obowiązek racjonalnej i zgodnej z harmonogramem realizacji zaplanowanego materiału.
3. Monitorowanie osiągnięć i ocenianie
1) Nauczyciele regularnie monitorują postępy uczniów przez wybrane metody (np. zadania przesyłane i omawiane przez platformę, uczestniczenie w konsultacjach/lekcjach online lub umówionych telekonferencjach, sprawdziany wiedzy na określonych w klasie warunkach). O uzyskanych ocenach lub zaliczeniach realizowanego materiału informowany jest uczeń / rodzic przez e-dziennik.
2) Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności w czasie nauki zdalnej ujęte są w aneksach do przedmiotowych systemów oceniania.
3) Nauczyciele uczący w danej klasie przesyłają swoje uwagi odnośnie postępów uczniów w nauce do wychowawcy klasowego, kiedy widzą potrzebę udzielenia uczniowi wsparcia przez rodziców, pedagoga szkolnego.
4) W czasie nauki zdalnej obowiązują zasady WSO zawarte w Statucie. Powyższe zasady stanowią tylko ich uzupełnienie i mają charakter czasowy.