Wyprawka szkolna

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Tuchowie informuje, iż wzorem lat ubiegłych również w roku szkolnym 2014/2015 można ubiegać się o pomoc na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu Wyprawka szkolna.

W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w:

  • klasie III szkoły ponadgimnazjalnej
  • uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

O pomoc mogą ubiegać się rodzice/pełnoprawni opiekunowie, jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza 539zł netto na osobę.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 4 września 2014 r

 

Poniżej załączniki do pobrania ze strony.